Phát phúc sinh tài

1.450.000 

Số khách đã mua: 143

Set quà bao gồm:

  • 500g khô bò sợi
  • 500g mực tẩm bơ

Set quà bao gồm:

  • 500g khô bò sợi
  • 500g mực tẩm bơ

  1. Khô bò sốt chanh mật ong JEJU (Bò sợi) 500g

    Tham khảo thêm sản phẩm: Tại đây

  1. Mực tẩm bơ sốt mật ong (500g)

    Tham khảo thêm sản phẩm: Tại đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phát phúc sinh tài”

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automaticTất cả sản phẩmy embedded. Drop file here