Vạn sự cát tường

1.400.000 

Số khách đã mua: 199

Set quà bao gồm:

  • 500g khô bò sợi
  • 500g khô bò miếng

Set quà bao gồm:

  • 500g khô bò sợi
  • 500g khô bò miếng

  1. Khô bò sốt chanh mật ong JEJU (Bò sợi) 500g

    Tham khảo thêm sản phẩm: Tại đây

2. Khô bò sốt chanh mật ong JEJU (Bò miếng) 500g

Tham khảo thêm sản phẩm: Tại đây

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Vạn sự cát tường”

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automaticTất cả sản phẩmy embedded. Drop file here